Podmínky soutěže: 

1. Pořadatel, organizátor
Pořadatelem soutěže je společnost Neverending s.r.o, Mirotická 5, Praha 4, 142 00.  IČO 28601378, dále jen jako „pořadatel“. Organizátor soutěže je shodný s pořadatelem.

Podmínky se použijí na všechny soutěže, které pořádá pořadatel na stránce:  https://www.facebook.com/blogapetit a www.blogapetit.cz, pokud není stanoveno jinak.

2. Termín a místo konání soutěže
Soutěž probíhá na území České republiky. Termín začátku a konce soutěže je uveden na https://www.blogapetit.cz/souteze  a na https://www.facebook.com/blogapetit.

3. Účastníci soutěže
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18-ti let, která splní podmínky soutěže.  Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli, a společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci soutěže, jakož i osoby příbuzné těmto osobám. V případě, že některá z těchto osob se stane výhercem v soutěži, jakákoliv výhra nebude předána a bude stanoven náhradní výherce.

4. Princip přihlášení do soutěže
Soutěž probíhá na webu https://www.blogapetit.cz/souteze, využívá sociální síť facebook https://www.facebook.com/blogapetit.

Postup pro registraci a účast v souěži:

1.     Soutěžící se přihlásí pod svým jménem k sociální síti facebook, přičemž je přípustné, aby soutěžící účet sociální sítě facebook měl jiné přihlašovací jméno, než je má uvedeno v občanském průkazu.  Využití cizího účtu je přípustné pouze u osob žijících ve společné domácnosti, potomků, manželů, partnerů, rodičů a sourozenců

2.     Udělí “To se mi líbí” (kliknutím na text dole pod ikonou s palcem nahoru), pokud tak neučinil již dříve.

3.     Zašle své jméno, příjmení, link na svůj profil na Facebooku, svoji adresu bydliště (adresa musí obsahovat číslo popisné, ulici a obec), telefonní číslo a e-mail.

4.    Zašle soutěžní text (může být formou obrázku + text) nebo jen text.

Účastnit se soutěže lze maximálně pěti příspěvky v každé kategorii. Na další příspěvky zaslané do soutěže nebude brán zřetel, přičemž roli sehrává pořadí zaslaných příspěvků.

 5. Způsob výběru výherců
Pět porotců vybere 3 nejlepší příspěvky v každé ze čtyř kategorií. 3.6.2014 budou zveřejněni a kontaktováni výherci.Tři nejlepší obdrží ceny.

Termíny jsou uveřejněny na webu https://www.blogapetit.cz/souteze, využívá sociální síť facebook https://www.facebook.com/blogapetit.

6. Výhra a vyloučení náhradního plnění
Ceny v soutěži a počet výherců je uveden na na webu https://www.blogapetit.cz/souteze, využívá sociální síť facebook https://www.facebook.com/blogapetit.

NEJLEPŠÍ RECEPT: napište recept svůj oblíbený pokrm (libovolný – polévka, hlavní jídlo, s masem, bez masa, pomazánku…), vyfoťte ho a pošlete na e-mailovou adresu info@blogapetit.cz do 31.5.2014.

1. místo – Houpací centrum pro 3 děti
2. místo – kniha Hubneme s rozumem v praxi – glykemická kuchařka
3. místo – obrazová poukázka na jednu obrazovou reprodukci dle vlastího výběru v Galerii Miro

NEJLEPŠÍ MOUČNÍK NEBO KOKTEJL: napište recept na oblíbený moučník (dezert, dort, bábovku, koláč…) nebo koktejl (alko či nealko), vyfoťte ho a pošlete na e-mailovou adresu info@blogapetit.cz do 31.5.2014.

1. místo – Kofola produkty UGO v hodnotě 1500,- Kč
2. místo – kniha Kuchařská kniha Chefparade
3. místo – obrazová poukázka na jednu obrazovou reprodukci dle vlastího výběru v Galerii Miro

NEJLEPŠÍ ČLÁNEK Z GASTRONOMIE: napište článek na jakékoliv téma z oboru gastronomie (potraviny, zahraniční kuchyň, koření, zvyklosti, …) a pošlete na e-mailovou adresu info@blogapetit.cz do 31.5.2014. Pozor, článek nesmí obsahovat žádnou značku, ani doporučení na konkrétní produkty, služby, restaurace. Zkrátka, nesmí obsahovat reklamu.

1. místo – pronájem vozu střední třídy na víkend
2. místo – kniha Nakupujeme s rozumem, vaříme s chutí.
3. místo – obrazová poukázka na jednu obrazovou reprodukci dle vlastího výběru v Galerii Miro

NEJVYCHYTANĚJŠÍ VYCHYTÁVKA: podělte se s námi o svůj vlastní zlepšovák v kuchyni (může se jednat o ulehčení práce při vaření, zajímavý postup, vychytávka…) a pošlete na e-mailovou adresu info@blogapetit.cz do 31.5.2014.

Pozor, článek nesmí obsahovat žádnou značku, ani doporučení na konkrétní produkty. Zkrátka, nesmí obsahovat reklamu.

1. místo – Kurz vaření od Chefparade
2. místo – kniha Hubneme s rozumem tvořivě
3. místo – obrazová poukázka na jednu obrazovou reprodukci dle vlastího výběru v Galerii Miro

Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není účastníkům soutěže nijak jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedena v těchto pravidlech.


7. Způsob vyrozumění výherce

Jména výherců budou umístěna na na webu https://www.blogapetit.cz/souteze, využívá sociální síť facebook https://www.facebook.com/blogapetit.  Výherci budou kontaktováni telefonicky na telefonním čísle uvedeném při registraci.

8. Doručení výhry
Výhra bude odeslána po 3.6.2014, nejpozději 15.6.2014

9. Propagační rámec
Výherci souhlasí, že pořadatel smí pořídit jejich fotografie a použít je v rámci svých marketingových aktivit. Toto právo se uděluje na dobu neomezenou. Pořadatel se zavazuje nepoškodit osobnost výherce a nepoužívat fotografie v rozporu s dobrými mravy.

10. Práva a povinnosti pořadatele a organizátora
Do soutěže nebudou zařazeni ti účastníci, kteří nesprávně, nebo neúplně zašlou přihlášku do soutěže. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Pořadatel neodpovídá za ztrátu dat pořízených z registračních formulářů, či nedoručení emailových zpráv souvisejících se soutěží. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách https://www.blogapetit.cz/souteze

11. Ochrana osobních údajů
Účastí v soutěži uděluje soutěžící organizátorovi souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) uvedených v soutěžním formuláři nebo při registraci na portálu v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště. Poskytnutí údajů je dobrovolné. Poskytnutí osobních údajů je podmínkou pro účast v soutěži.

Zasláním příspěvku do soutěže autoři vyjadřují souhlas s jeho případnou gramatickou úpravou a zveřejněním na www.blogapetit.cz a www.facebook.com/blogapetit, včetně případných fotografií, bez nároku na autorský honořář po neomezenou dobu.

Účelem zpracování osobních údajů je vedení evidence soutěžících pro marketingové účely, umožnění předání výhry a zasílání komunikace se soutěžícími (včetně marketingové a obchodních sdělení).

Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány výhradně v souladu se zákonem, tj. budou shromažďovány pouze ty údaje, které odpovídají výše uvedenému účelu a budou uchovávány po dobu 5 let od zapojení do soutěže. Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány správcem nebo zpracovatelem na základě zvláštní smlouvy. Soutěžící souhlasí s tím, aby údaje zpracovávané o jeho osobě byly organizátorem předány pořadateli soutěže pro účely předání výhry příp. pro další zpracování v rozsahu uvedeném v těchto pravidlech.

Soutěžící účastí v některé soutěži souhlasí s tím, že stane-li se výhercem, je pořadatel a organizátor oprávněn bezplatně užít jeho/její jméno, příjmení a neúplnou adresu bydliště (obec) ve sdělovacích prostředcích, na webových stránkách organizátora a pořadatele konkrétní soutěže a v propagačních a reklamních materiálech.

12. Závěrečná ujednání
Pravidla soutěže se řídí českým právním řádem.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo pravidla kdykoli jednostranně měnit nebo změnit výhry v soutěži, soutěž odvolat, odložit nebo přerušit. Změna pravidel je účinná okamžikem zveřejnění na stránkách www.blogapetit.cz

Soutěžící, který/á poruší některé z ustanovení těchto pravidel, bude ze soutěže vyloučen bez nároku na náhradu nákladů vynaložených na účast v soutěži.

Tyto podmínky nabývají platnosti dne 1.1.2014 a účinnosti vůči účastníkovi soutěže v okamžiku přihlášení do soutěže.

Tato soutěž není jakkoliv sponzorovaná, podporována, spravovaná nebo spojená se společností Facebook, Inc. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook, Inc.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.